• facebook fill.256x256

GUIA RESUM de Convalidacions en ESO/BATXILLER i Ensenyances Professionals de Música

Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, pel qual s'establixen convalidacions entre les ensenyances professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i les ensenyances professionals de Dansa. (BOE 28/02/2009)

Poden accedir a la normartiva en el següent enllac:         

https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424.pdf

 

Convalidació de la matèria de Música de l’ Educació Secundària Obligatòria amb determinades assignatures de les Ensenyances Professionals de Música

 

Matèria i curs d’E.S.O.

Ensenyances Professionals

Assignatura amb la que es convalida

Música de 1r a 3r 

Música

1r curs de l’assignatura d’instrument principal o veu

Música de 4t

Música

2n curs de l’assignatura d’instrument principal o veu

 

Convalidació de diverses matèrias de Batxillerat amb determinades assignatures de les Ensenyances Professionals de Música

 

Matèria de Batxillerat que es convalida

Assignatura de E.P. de Música amb la que es convalida

Anàlissi Musical I

2n curs d’Harmonia

Anàlissi Musical II

1r cursd’Anàlissi

ó 1r curs de Fonaments de compossició

ó 1r curs d’una assigantura de contingut anàleg

Anatomia aplicada

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Arts escèniques

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Cultura audiovisual

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Història de la Música i de la Dansa

1r i 2 curs d’Història de la Música o d’una assignatura de contingut anàleg

Història de l’Art

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Llenguatge i Pràctica Musical

3r  curs d’instrument principal o veu

Literatura universal

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

 

Convalidació de diverses assignatures de les Ensenyances Professionals de Música amb determinades matèries de Batxillerat

 

Assignatura de E.P. de Música  que es convalida

Matèria de Batxillerat  amb la que es convalida

1r cursd’Anàlissi

ó 1r curs de Fonaments de compossició

ó 1r curs d’una assigantura de contingut anàleg

Anàlissi Musical II

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Anatomia aplicada

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Arts escèniques

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Cultura audiovisual

1r i 2 curs d’Història de la Música o d’una assignatura de contingu anàleg

Història de la Música i de la Dansa

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Història de l’Art

3r  curs d’instrument principal o veu

Llenguatge i Pràctica Musical

1r i 2 curs d’una assignatura de contingut anàleg

Literatura universal

Convalidació d' assignatures dels vigents plans d' estudis d'ensenyaments artístics elementals i profession https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira