static-aside-menu-toggler
  • facebook fill.256x256

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - REGULACIÓ DE L'ALUMNAT

-Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació -Articles 45 a 50- (BOE 04/05/2006)

-Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011)

-ORDE 49/2015, de 14 de maig ,de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

-ORDRE 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària.

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado

 

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS ELEMENTALS

-Decret 159/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-elementales

 

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

-Reial Decret 1577/2006 de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 20/01/2007)

-Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

-Reial Decret 1953/2009 de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, quant al càlcul de la nota mitjana dels alumnes de les ensenyances professionals de música i dansa. (BOE 18/01/2010)

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales

 

NORMATIVA REGULADORA ESCOLES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS NO FORMALS

-Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç:        

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/07/pdf/2022_836.pdf

 

LLEI 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la Generalitat.

 Poden consultar-la des del següent enllaç:             

http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/14/pdf/1998_3879.pdf

NORMATIVA https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira