static-aside-menu-toggler
 • facebook fill.256x256

 ASPECTES BÀSICS D’ORDENACIÓ GENERAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

Els ensenyaments artístics són el conjunt d' ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

Accés i admissió als Ensenyaments Professionals de Música.

Els Ensenyaments Professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els 12 i 18 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de 12 anys o més de 18 es considerarà com a excepcional i hauran d’obtindre l’autorització de la Direcció General d’Ordenació i Centre Docents per a concórrer a les proves d’ingrés o accés prèvia sol·licitud a eixe òrgan.

Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música serà necessari superar una prova d’accés, per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals. També es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments professionals sense haver cursat els anteriors per mitjà d’una prova específica.

L’alumnat no ha d’estar matriculat en cap altre conservatori o centre autoritzat de Música, en cas de realitzar les proves d’ingrés a primer de les ensenyaments professionals.

L’alumne que desitge realitzar simultàniament la prova d’accés en dos especialitats diferents, i al mateix curs d’accés, només realitzarà un exercici de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical de les proves; la qualificació obtinguda servirà per a ambdues especialitats. L’alumnat que desitge cursar dos especialitats simultàniament haurà de cursar-les al mateix centre.

La prova d’accés es realitzarà en dues convocatòries anuals: l’ordinària a finals de juny i l’extraòrdinaria a inicis de setembre, efectuades pel centre docent. La superació de la prova d’accés facultarà exclusivament per a matricular-se en el curs acadèmic en que haja sigut convocada.

Matriculació.      Es formalitzarà segons el calendari de matrícula que establisca el propi centre amb l’ordre de prelació segons la normativa vigent.

Avaluació, promoció i permanència.

 • Els alumnes es matricularan i seran evaluats de cursos complets.
 • La promoció d’un curs a un altre es podrà realitzar tenint com a màxim 2 assignatures pendents. En el cas d’assignatures de

pràctica instrumental la recuperació es realitzarà en el curs següent si forma part d’este.

 • Els alumnes hauran de repetir curs amb més de 3 assignatures suspesses.
 • El límit de permanència en els Ensenyaments Professionals serà de 8 anys. L’alumne no podrà romandre més de 2 anys en el

mateix curs, expcepte en 6é curs i fins a completar el límit de permanència. La Conselleria d’ Educació podrà autoritzar amb caràcter excepcional ampliar la permanència en un any més, per circumst

àncies d’ especial consideració.

Ampliacions de matrícula. L’alumnat o, en el seu cas, els representants legals, podran sol·licitar les ampliacions de matrícula davant l’òrgan competent cel centre. El termini per a sol·licitar-les comprendrà fins que tinga lloc la primera sessió d’avaluació en cada curs escolar. L’autorització per a que l’alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d’un curs, es realitzarà en els termes establits en la normativa vigent al respecte i complir els següents requisits:

 1. Superar una avaluació de totes les assignatures, sempre que estes no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es vol promocionar.
 2. Tindre una nota mitjana mínima de 9 punts en l’expedient acadèmic.
 3. Disposar d’una nota mitjana mínima de 9 punts en l’assignatura d’Instrument Principal.
 4. Haver obtingut una qualificació mínima de 7 punts en totes les assignatures ja superades.

Renúncia de matrícula.   L’alumnat o, en el seu cas, els representants legals, podran sol·licitar davant la direcció del centre la renúncia de matrícula, per mitjà d’un escrit motivat que s’ajustarà a model oficial i que es presentarà en la secretaria del centre amb anterioritat al 15 de març de cada curs escolar. L’alumnat que curse dos especialitats podrà renunciar independentment a cada una d’elles. En tot cas, no donarà dret a la devolució de les taxes abonades i suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l’admissió d’alumnat enfront de l’alumnat de nou ingrés en posteriors conovatòries.

Correspondència amb altres ensenyaments i convalidacions.

La Conselleria d’Educació facilita a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments professionals, establint les convalidacions oportunes que afecten les matèries optatives de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat i regulant les adaptacions en els seus currículums.

Podrà ser beneficiari de les convalidacions regulades en l’Ordre 28/2011 l’alumnat de conservatoris o centres privats autoritzats, que curse o haja cursat, estudis de Batxiller i curse o haja cursat ensenyaments professionals de música. Cada matèria o assignatura només podrà ser utilitzada per a una única convalidació.

Les sol·licituts de convalidacions hauran de presentar-se a la direcció del centre en el que curse estudis d’E.S.O. o Batxiller abans del 31 d’octubre de cada any. Una vegada remese les sol·licituts a la Direcció General d’Ordenació Acadèmica, serà este òrgan el que dictarà resolució expressa respecte a les sol·licituts presentades.

 

Titulació. La superació de la totatilat dels ensenyaments professionals de Música donaran dret a l’obtenció del títol:

   “TÈCNIC DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA”, de l’especialitat d’instument cursada.

 • Beques i ajudes a l’estudi. Els alumnes que cursen Ensenyaments Professionals de Música poden optar a ser beneficiàries a les beques i ajudes de caràcter general el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca per a cada curs acadèmic i que es publiquen a la pàgina web del propi ministeri mecd.gob.es
 • Les beques generals per al curs 2023/2024 han de solicitar-sedel 27 de marzo al 17 de mayode 2023.

En el següent enllaç es pot consultar la informació d’estes ajudes:

         https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

Les sol·licituts ha de presentar-se dins d’este termini, encara que hagen decidit qué estudis cursarà, inclús si encara no s’haja decidit si continuarà estudiant o no. Ha de indicar els estudis que probablement estudiarà, i cap a setembre es podran modificar per a indicar els definitius.         

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA I ADJUDICACIÓ D’HORARIS

Es formalitzarà segons el calendari de matrícula que establisca el propi centre amb l’ordre de prelació segons la normativa vigent i seguint les instruccions facilitades per la Secretaria del centre publicades previament a la web www.societatmusicalalzira.org i al tauler d’anuncis de la Societat Musical d’Alzira.

 

Fonts jurídiques i/o documentals. Normativa:

- DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyaments professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyaments.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
- Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
- Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
- Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
- Resolució de 19 d'abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. (DOGV 9328, 29.04.2022)

 

 

 PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

 

provesI.jpg

provesII.jpg

Ensenyaments Professionals https://societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira